வாசகர்களுக்கு எழுத்தாளர்களின் புத்தக பரிந்துரைகள்

புத்தக பரிந்துரைகள்

வரிசை தலைப்பு ஆசிரியர்
1 கவிஞர் சுகுமாரன் பரிந்துரைக்கும் 5 புத்தகங்கள்! (2018) கவிஞர் சுகுமாரன்
2 எழுத்தாளர் இமையம் பரிந்துரைக்கும் 5 புத்தகங்கள்! (2018) இமையம்
3 எழுத்தாளர் சோ.தர்மன் பரிந்துரைக்கும் ஐந்து புத்தகங்கள்! (2018) சோ.தர்மன்
4 எழுத்தாளர் ஆதவன் தீட்சண்யா பரிந்துரைக்கும் 5 புத்தகங்கள்! (2018) ஆதவன் தீட்சண்யா
5 எழுத்தாளர் ச.தமிழ்ச்செல்வன் பரிந்துரைக்கும் 5 புத்தகங்கள்! (2018) ச.தமிழ்ச்செல்வன்
6 கவிஞர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன் பரிந்துரைக்கும் 10 புத்தகங்கள்! தமிழச்சி தங்கபாண்டியன்
7 எழுத்தாளர் நாஞ்சில் நாடன் பரிந்துரைக்கும் 10 புத்தகங்கள்! நாஞ்சில் நாடன்
8 100 சிறந்த புத்தகங்கள் - எஸ். ராமகிருஷ்ணன் எஸ்.ராமகிருஷ்ணன்