தீம்புனல் நாவல் வெளியீட்டு விழா01-11-2020
யாவரும் பதிப்பகம்:11 நூல்கள் வெளியீட்டு விழா01-05-2020
புலவர் இறைக்குருவனார் அவர்களின் நூல்கள் வெளியீட்டு விழா!01-05-2020
பா. செயப்பிரகாசம் அவர்களின் 'மணல்' நாவல் வெளியீடு01-04-2020
நிமிர் பதிப்பகத்தின் நூல் வெளியீட்டு விழா01-03-2020
அண்ணா அறிவுக்கொடை வெளியீட்டு விழா நிகழ்ச்சி21-12-2019
கானாந்தேசத்துக் கதைகள் புத்தக வெளியீட்டு விழா15-12-2019
'என்றும் காந்தி' நூல் வெளியீட்டு விழா01-10-2019
மாலன் நேர்காணல் நூல் வெளியீட்டு விழா01-10-2019
'அறிவு பற்றிய தமிழரின் அறிவு' நூல் வெளியீட்டு விழா06-09-2019